Работа с MS Word

Written By Software on неделя, 6 септември 2009 г. | 13:24 ч.
Рабора с MS Word
ПРАВИЛА ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕКСТООБРАБОТКА


Защо да използваме програми за текстообработка.

До няколко години във всеки дом ще има компютър и ще е необходимо да работим с програми за текстообработка. Непрекъснато използваме и попълваме някакви документи на различни места(молби, нареждания, доклади).
Целта е:
* да можем сами да оформим представената информация в подходящ вид, според изискванията.
* Да е разбираем, да набива идеята и прави впечатление.
да се научим:
* Да въвеждаме и редактираме текста.
* Да го оформяме по наше желание. Отнася се за всички символи, думи и страници на документа.
* Как да го съхраняваме и ако се наложи да го отпечатам като работим с принтер.

Предимства:
* Можем да изразим идеята си по ясно подчертавайки главното в нея което не става при стандартните документи.
* Прилагаме похвати като образи и картинки, диаграми, контраст на цветовете, размера и подчертаването на символите.
* Всичко е готово само трябва да бъде вмъкнато в документа, а веднъж написан всеки документ може да се използва многократно цял или части от него.
* Ако сгрешим на хартия документа става невалиден или нечетлив докато на компютърът можем да правим промени и накрая като получим желания вид да го отпечатим.
* Не е необходимо да пишем всичко отново само за да направим промени от няколко думи.
* В електронен вид документите заемат много по малко място и за секунди можем да намерим търсения документ по параметри свързани с документа. Компютърът изважда документите отговарящи на посочените параметри.

Елементи на документ
Всеки документ се състои от:


* СИМВОЛИ са букви, числа, знаци и др.
* ДУМИТЕ се образуват от група символи имащи смисъл. Думите се отделят помежду си чрез празен символ (интервал).
* РЕД са символи разположени на 1 хоризонтална позиция, а ИЗРЕЧЕНИЕ е последователност от думи завършващи с препинателен знак и интервал.
* КОЛОНА е множество разположено в няколко реда един под друг.
* АБЗАЦА(ПАРАГРАФ) се състои от думи отделени с ENTER и образуват самостоятелна конструкция отнасяща се за обект, даваща част от обяснението, самостоятелен елемент на цялото.
* СТРАНИЦАТА се състои от абзаци и е с размер на стандартна хартиена страница размер А4.
* РАЗДЕЛ са няколко оформени страници.
* ДОКУМЕНТА се състои от страници и раздели и съдържа информацията която искаме да въведем.
* БЕЛЕЖКА е поясняващ текст отделен от основния с черта.
* ПОСТОЯННО ЗАГЛАВИЕ се отпечатва под или над всяка страница.


Действия:

ФОРМАТИРАНЕна документа означава оформяне на видът на всеки елемент на документа и разположението между елементите в страницата.
МАРКИРАНЕ е посочване на символ, дума, абзац за форматиране.

ЕТАПИ ПРИ ТЕКСТООБРАБОТКА


Въвеждаме и форматираме последователно всеки параграф:
* Разстоянието между предния и следващия абзац.
* Разстоянието между редовете на абзаца.
* Подравняване спрямо лявото и дясното поле на страницата (центриране, по 1 от двете полета или подравнявани по 2 полета за сметка на разстоянието между редовете).
* Отстъп спрямо полетата на страницата.
* Отстъп на първия ред на абзаца.

Форматираме символите и думите в параграфа.
* Тип на шрифт (символите имат определени характеристики, обединени в едно цяло).
* Стил на шрифта (удебелен, наклонен, нормален, подчертан).
* Размер на символът
* Разстоянието между символите.
* Цвят на символите.
* атрибути
* Положение спрямо нормалната позиция на редът във вертикална посока.


Форматираме страницата.
* Разстоянието между края на текста и края на листа.
* Отстояние за захват на листа в папка(и огледален).
* Автоматично странциране.
* Автоматично задаване дължина на ред. Зависят от задаването на отстъпите спрямо 4 края на листа.
* Размер на листа за отпечатване.
* Задаване на номерация на страниците и видът и.
* Задаване на рамки в страниците.
* Номера на страниците за печат и броя копия от тях.

РЕЖИМИ НА РАБОТА В ПРОГРАМАТА ЗА ТЕКСТООБРАБОТКА MS WORD

Има 1 основен прозорец за приложението и в него могат да се отварят много работещи едновременно прозорци за всеки документ. В началото се отваря бяла бланка с много редове и това е нов документ без конкретно име и след въвеждане на информацията на файла документа се съхранява като се задава ИМЕ. Основния прозорец има още:
* Заглавен ред
* Лента с падащи менюта наречен управляващ ред
* Лента с бутони за подаване на команди и бързо форматиране. (Включват се и се изключват от меню VIEW, TOOLBARS или с десния бутон на празно място в лента).
* Линийка с хоризонтална и вертикална скала.
* Ленти за превъртане отдолу и вдясно.
* Информационна ивица показваща действията които се вършат и активните режими в момента-AT отместване на маркера, LN, COL линия и колона на маркера, OVR режим въвеждане на текст. EXT е SHIfT режима постоянно.


ЗАПИСВАНЕ, ОТВАРЯНЕ И ТЪРСЕНЕ НА ДОКУМЕНТ.

За създаване на нов документ се избира FILE, NEW. Отваря се нова бланка като програма та прави необходимото за създаване на нов файл като му определя служебно име и папка в която да се съхрани по подразбиране. Първото нещо е да смените това име с такова което да подсказва за съдържанието на документа и във вашата папка. След въвеждане трябва да го запазим.

ЗАПИСВАНЕТО става с FILE, SAVE AS като му поставяме ново име. Избираме устройство или папка в която да се съхрани документа в поле SAVE IN и му се дава име в FILE NAME. Ако променим типа на файлът ще го конвертираме, но можем да загубим някои форматиращи параметри от SAVE AS TYPE. Накрая натискаме бутона SAVE или ENTER.

аписваме текущите промени и документи със същото име само с SAVE. Ако забравим да запишем документа програмата ни пита дали искаме да го запишем. ОТВАРЯНЕТО следващия път става с FILE OPEN като в кутията LOOK IN посочваме папката където е съхранен документа. С мишката може да изберем желания документ и бутона OPEN. Кои документи ще се показват в текущата кутия с файловете на папката зависи от 4 полета:

ILES OF TYPE за разширенията на файла, TET OR PROPERTIES за съдържание и свойства
LAST MODIFY за последната промяна. Това е като бързо търсене като резултата винаги се показва с FIND NOW.

В ADVANCED може да направим допълнително търсене по няколко параметъра. С иконите може да показваме параметрите на списъка с файлове по различен начин на детайлност, направо да създадем нова папка, покажем свойства на файл, да го отворим само за четене или отворим и копираме COMMANDS AND SETTINGS, да видим съдържанието без да отваряме документа PREVIEW.

РЕЖИМИ: Включват се от бутоните вляво на долната лента за превъртане или от меню VIEW

* NORMAL игнорира форматирането на страницата и служи за въвеждане на текста.
* PAGE LAYOUT показва как ще изглежда страницата при отпечатването, зачита форматирането и, показва документа на страници.
* ONLINE LAYOUT само слага черта за край на страница и зачита форматирането.
* OUTLINE разделя страницата на структурните и елементи и може да ги размества и преподрежда (абзаци).
* MASTER DOCUMENT може освен да размества елементите на документа и да вкарва елементи от други документи.
* PRINT PREVIEW e режим показващ как ще се отпечата от принтера. Ако се изключи MAGNIFIER от лентата може да се работи директно в този режим.


ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ.

Вмъкване чрез INSERT от клавиатурата

ПРЕВЪРТАНЕ.

CTRL + стрелките се работи с елементите на документа. Разширява действието им от символ на дума.
HOME, END начало и край на ред, PAGE DOWN, UP превърта екрани.

СЕЛЕКЦИЯ, МАРКИРАНЕ
SHIFT за маркиране на блок(В началото и края на блока) или с влачене с мишката до долния край на зоната.

CTRL +SHIFT+ стрелките маркира дума. Пак се разширява действието на маркирането, отнася се и за HOME, END, PAGE DOWN, UP,
CTRL+ дума маркира текущото изречение.

2 пъти върху ред маркира текущата дума, 3 пъти върху ред маркира цял абзац.

ПИСАНЕ

Използваме разделния подход и първо с максимална скорост ВЪВЕЖДАМЕ текста и след това внимателно се прочита въведеното и се извършва необходимото РЕДАКТИРАНЕ.
ФОРМАТИРАНЕТО започва едва след като се убедим, че имаме добре редактиран текст.
Всички знаци трябва да са прилепени до предната дума и отделени от следващата с интервал или обратното прилепени за следващата и отделени с интервал от предната за левите кавички и скоби.
Интервали се оставят само между думи и редове ENTER се натиска само за нов абзац параграф, а редовете автоматично се прехвърлят. SHIFT+ ENTER нов ред в текущия абзац, CTRL+ ENTER нова страница. CTRL+SHIFT+ ENTER нова колона. GO TO бързо отиване на желаното място като ред, страница и всякакви елементи на документа. CHANGE CASE промяна на вида и големината на маркирани символи.

КОПИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ.

Първо маркираме желаната област и избираме командите за копиране и преместване отиваме на желаното място(или влачим с мишката до там) и командата PASTE(COPY HERE). Избираме командите за копиране и преместване от няколко места:

* от меню EDIT
* от ивицата с бутоните за бързо изпълнение
* летящото меню на десния бутон на мишката
* Също CTRL+X, C и V от клавиатурата.
* ВЛАЧЕНЕ с мишката, CTRL+мишката копира.
* ВЛАЧЕНЕ с десния бутон и където искаме да преместим или копираме избираме от появилото се меню MOVE HERE или COPY HERE.


ТЕХНИКИ за ускоряване на въвеждането.

РЯЗАНЕ и ЛЕПЕНЕ

* Първоначално изграждане на текста чрез използването на по стари готови текстове. Отварят се едновременно няколко документа и се копират парчета от стария текст в подходящ ред в новия документ. С редакционните възможности на техниката РЯЗАНЕ и ЛЕПЕНЕ е възможно бързо преподреждане на парчета текст в необходимия ред взети от стари ваши копия с подобно съдържание.
* ТЪРСЕНЕ и ЗАМЕСТВАНЕ
Подходяща е ако в старият текст многократно се среща дума или фраза която трябва да се замести с друга дума или фраза. Става с REPLACE, EDIT който е разширена команда FIND като в 1 поле се казва какво да се намери, може да се търси по специални символи(SPECIAL) и по форматирането на текста(FORMAT), да се работи с глобални символи и с цели думи. Да търси в целия документ или нагоре и надолу. Във второто поле се дава думата или фразата с която ще заместим намереното.
* ЗАМЕСТВАНЕ НА ДУМА
за многократно повтарящи се комбинации избираме един от специалните знаци и при въвежда не на думата вместо нея вкарваме знака.
След края използваме техника 2 и чрез търсене и заместване променяме знака на еквивалента му дума. Всяко срещане на знака се замества със съответната му дума или фраза.
* КЛИПБОРДА
ФРАЗА която се среща често се вкарва там и при следващото срещане на фразата се вмъква в текущата позиция с командата PASTE.
* КУХИ БЛАНКИ -стандартни документи.
Когато се налага многократно да бъдат изработвани еднотипни документи в които се запълват с нови данни само отделни полета. Тези данни които са еднакви и е малка вероятността да се променят се вкарват в кухия образец.
* СТИЛОВЕ Създаваме за всеки вид абзац при форматиране стил и после за съответния абзац прилагаме приготвения за него стил.
* AUTO TEXT За често употребявани думи се маркира думата и се вкарва в AUTO TEXT с NEW и когато е нужна се извиква от там. Има и стандартни думи.


КОНВЕРТИРАНЕ
Ако искаме да прехвърлим документ от 1 текстообработваща програма в друга можем да загубим форматирането. Затова добре е да ползваме преносни формати като RTF които запазват форматирането при пренасяне и то не се губи.

ФОРМАТИРАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА СТРАНИЦИ.
Документа може да се оформи така, че да е по лесен за четене, да се откроят важните му части или да отговаря на зададени изисквания. Оформянето на документа по определен начин се нарича ФОРМАТИРАНЕ.

ФОРМАТИРАНЕ НА СИМВОЛИ, ЗНАЦИ

Включва промяната на ШРИФТА, СТИЛА и РАЗМЕР и други форматиращи параметри.
Видът на шрифта се определя от изгледа на текстовите знаци, стилът от начина на представяне, а размерът от големината на знаците. Имаме пропорционални и непропорционални шрифтове в зависимост от това дали широчината на всеки знак е постоянна, или зависеща от всеки знак. Стандартните стилове са REGULAR, ITALIC, BOLD, UNDERLINE (обикновен, наклонен, удебелен или подчертан) може и комбинация между стандартните. Големината се измерва в пунктове като 1 инч е 72 пункта.

меню FORMAT, FONT -преградка FONT

ШРИФТА, СТИЛА, РАЗМЕР, ЦВЯТ, ПОДЧЕРТАВАНЕ избираме в падащите менюта :

FONT, FONT STYLE, SIZE, COLOR, UNDERLINE

Изборът на подчертаване може да е с непрекъснати линии или прекъсната и състояща се от различни последователности от точки и тирета.

в EFFECTS -УКРАСА на шрифта с различни ефекти като задраскване, скриване, тримерни ефекти, малки и главни букви, ИНДЕКСИРАНЕ горно и долно (SUPERSCRIPT, SUBSCRIPT)

PREVIEW показва как ще изглежда текста след форматиране при избран шрифт, стил и размер, различните ефекти.

преградка CHARACTER SPACING на диалоговия прозорец FONT и меню FORMAT, FONT

* ШИРИНАТА НА ЗНАЦИТЕ-SCALING
* МЯСТО МЕЖДУ ЗНАЦИТЕ-SPACING
* ВИСОЧИНАТА НА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЗНАЦИТЕ НАД ИЛИ ПОД РЕДА-POSITION
* АВТОМАТИЧНО НАСТРОЙВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ НЯКОИ ДВОИКИ СИМВОЛИ-KERNING FOR FONT3 преградка ANIMATION
Кара маркирания текст да се движи, мига и трепти и има смисъл само когато текста е на компютърът.
FORMAT PAINTER копира символни атрибути.

ФОРМАТИРАНЕ НА АБЗАЦ(ПАРАГРАФ)

Форматират се всички изцяло или частично форматирани абзаци. Ако няма маркиран се форматира само абзаца на който е текстовия маркер.
меню FORMAT, диалоговия прозорец, PARAGRAPH, преградка INDENT AND SPACING

ПОДРАВНЯВАНЕТО се нарича промяна на разполагането на текста на абзац между лявото и дясното поле на страницата
Всички редове започват или завършват на една и съща позиция или се разполагат на равни разстояния от 2 края, а може и да започват и завършват на една съща позиция като редовете се настройват автоматично.

Биват подравняване ОТДЯСНО, ОТЛЯВО ЦЕНТРИРАН, ЦЕНТРИРАН и от 2 СТРАНИ(от падащо меню ALIGNMENT- ALIGN LEFT, ALIGN RIGHT, CENTER, JUSTIFY).

. ОТСТЪП -IDENTATION

Между началото и края на страницата и началото и края на текста на абзаца.

* Превъртащи менюта-LEFT, RIGHT за отместване спрямо начало и края.
* менюта SPECIAL и BY дават отместването на първия ред спрямо абзаца.
* РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ АБЗАЦИ, РЕДОВЕ НА АБЗАЦИ-SPACING.
* Менюта BEFORE, AFTER дава разстоянието преди и след абзац
* менюта LINE SPACING и BY e разстояние между редовете на абзац.2 преградка LINE AND BREAK в диалоговия прозорец FORMAT, PARAGRAPH

Чрез нея може да се управлява разполагането на абзаци те на последователните страници като всички редове на 1 абзац да са на 1 страница, 1 ред на абзац да не е последен на страница и обратно последния ред да не е първи на страница. опциите:

KEEP LINES TOGETHER, KEEP WITH NEXT, PAGE BREAK BEFORE

Или от меню INSERT, BREAK същите операции.

Изпълнение на най-често използваните команди чрез клавиатурата

Стил и подчертаване - CTRL. + N, B, I, U
Подравняване- CTRL. + L, E, R, J
Отстъп - CTRL + M, и CTRL +SHIFT + M обратно
Промяна вида на буквата - SHIFT + F3
Отмяна на операция -CTRL + Z и CTRL + Y обратно
Маркиране на целия текст - CTRL + А
Долен и горен индекс - CTRL +. = и CTRL + +
Запис и Отваряне, NEW - CTRL + S и CTRL + O, CTRL + N

НОМЕРИРАНИ СПИСЪЦИ И СПИСЪЦИ С ТОЧКИ

Използват се в случаите когато се изреждат последователно някакви неща. За създаване на списък от точки при вече съществуващ и маркиран текст избираме иконата BULLETS от ивица за форматиране. Иконата NUMBERING създава номериран списък по време на въвеждане на нов текст или форматиране на съществуващ.

Също от меню FORMAT, BULLETS AND NUMBERING като от тук може да се избира и какъв символ да се поставя пред списъкът с точки. Преградката BULLETS поставя еднакви символи, а NUMBERING след всяко извикване на абзац увеличава цифрата или буквата във възходящ ред.

Диалоговия прозорец CUSTOMIZE прави потребителски списък като можем да изберем СИМВОЛ (диалогов прозорец BULLETED и можем да променим всеки от 6 символа по подразбиране чрез таблица на символите).

РАЗМЕР НА СИМВОЛ, ШРИФТ(FONT... ) ПОЗИЦИЯ НА СИМВОЛ И ТЕКСТ(POSITION)- като отстъп спрямо начало на абзац. Автоматичен отстъп на текста на 1 ред спрямо символа.

Преградката NUMBERED има възможност да увеличи поредицата в списъкът и 1, 2, 3 да стане 4, 5, 6 и обратно да върне предните стойности CONTINUE PREVIOUS LIST и RESTART.

Избор на цифрена или буквена поредица и от кой номер да започне NUMBER STYLE, START.
Преградката OUTLINE NUMBERED
Представлява списъци които съдържат подсписъци и така до 9 вградени поднива(LEVEL).

Най-често използваните команди при форматиране са отделени в лентата FORMATING-избор на шрифт, стил, подравняване, булети и номерация, отстъп, рамки, чертане на цвят, цвят на символ


СТИЛОВЕ

Избраното форматиране може да бъде запомнено като знаков стил(FORMAT, STYLE) с избрано от вас име и след това да се прилага върху произволни маркирани частти от текст
Абзацния стил е комбинация от избран изглед на текста, подравняване, разстояние между абзаците и редовете на абзац. Може да се създаде абзацен стил за всеки вид абзац в документа и след това да се прилагат различните стилове за форматиране на абзаците от 1вид.
Има няколко предварително дефинирани стилове(FORMAT, STYLE GALLERY) и могат да се видят примери(EXAMPLE) и как ще изглежда документа ви в този стил(DOCUMENT)

След маркиране на избрания текст стилът му може да бъде променен в един от предварително избраните стилове от меню STYLE.
Нов стил избираме NEW в отворения диалогов прозорец на STYLE след маркиране. За модифициране на вече създаден стил MODIFY и после във FORMAT променяме някои от параметрите на стилът.
AUTOFORMAT създава автоматично форматиране на документ като от OPTION се задават параметрите.


ТАБУЛАЦИЯ

Текста може да се подравнява и чрез табулация. При натискане на клавиша TAB курсора и текста след него се отместват до 1 позиция за табулация, стандартно разположени на 0. 5 инча една от друга върху размерната линия. Повторно натискане на TAB премества до следващата. Символите се вмъкват след TAB. Работи се с него от FORMAT TAB. или с мишката се поставят табулации на размерната скала. TAB POSITION задава нестандартни позиции на следващата табулация(произволен брой)и определя параметрите и като вид подравняване на маркирания текст. Прави се SET за всяка табулация, и OK.
CLEAR се изчистват всички маркирани табулации., DEFAULT TAB POSITION дефинира стан дартното разстояние през което се разполагат табулациите. LEADER указва символа който ще запълни мястото заемано от символа за табулация.

СЪЗДАВАНЕ НА НЕ ТЕКСТОВИ ОБЕКТИ.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТА ТАБЛИЦА С TAB.

* Въвежда целия текст като между 2 колони ще се поставя само 1 табулация. Текста се вкарва по редове и всички редове са абзаци.
* Маркират се всички абзаци за таблицата и се определя броя на табулациите.
* Определя се видът на подравняване на текста спрямо всяка табулация.
* Нанасят се табулациите върху размерната скала или в меню FORMAT, TAB, TAB STOP
* Във всеки абзац се поставя курсора на мишката зад последния символ на 1 колона и се натиска TAB
* Тази операция се повтаря за всички колони на абзаца и за колоните на другите абзаци (последователно за редовете на 1 колона или за колоните на 1 ред). Предварително за всеки абзац сме запомнили позициите на поредните табулации.


СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦИ

Често използван начин за структуриране на информацията са таблиците. Може да се дефинира таблица чрез меню TABLE, INSERT TABLE като в диалоговия прозорец се задават броя на редовете и колоните на таблицата.
Създава се празна таблица като ширината на колоните може да се зададе явно или да се остави на програмата да го направи автоматично. Пунктирните линии не се печатат затова върху тях трябва да се постави рамки, може и да променят размерите на колони и редове ако се влачат с мишката и се определи тяхната индивидуална широчина. Допуска се преструктуриране на вече направена таблица чрез:

* Маркиране на ред, колона, таблица-SELECT ROW, COLUMN, TABLE. След това маркираните обекти могат да се копират и преместват, вмъкват и изтриват.
* Сливане на съседни клетки(TABLE, MERGE CELLS)
* Разделяне на 1 клетка на няколко клетки (TABLE, SPLIT CELLS)
* Вмъкване и изтриване на нови редове и колони INSERT ROWS INSERT COLUMN и чрез DRAW TABLE след което се появява молив с който може да се чертаят пунктирни линии в редове, колони и клетки и да създават нови редове, колони и клетки в тях(еквивалентно е на SPLIT CELLS).


Всяка клетка на таблицата се разглежда като отделен абзац и за нея могат да се правят всички видове форматирания. Така може да се разполага текст на произволни места на работното поле и ако не се поставят рамки не се разбира, че текста е в таблица. Първо се определят частите на документа и се заделят толкова клетки Второ чрез разместване на границите на клетките обектите се поставят на точното място. Трето всяка част от документа може да се обработва отделно.

При избрано CELLS WIDTH AND HEIGTH можем да променяме широчината на клетки редове и колони(и чрез влачене на границите) като автоматично можем да стигнем до желаното място и дори да напаснем автоматично с AUTOFIT.

Най-често използваните операции при работа с таблици са отделени в лентата TABLES and BORDERS-молив и гума за чертане и изтриване на линии на нов ред, колона в таблица та, падащи менюта за видът и дебелината на линиите, SHADING COLOR запълване на клетка, сливане и разделяне на клетки, подравняване спрямо вертикала.


РАМКИРАНЕ и ЗАЩТРИХОВАНЕ.

Ефектни са рамкиране и защриховането на таблица или части от нея. Всяка клетка може да бъде поставена в рамка с различни по вид и дебелина линии в меню FORMAT, BORDERS и SHADING. Mожем да поставим линия над, под, встрани на абзац или да го оградим в рамка и чрез иконата OUTSIDE BORDERS
Определя се вида, цвят и защриховане на оградения участък. Винаги трябва да опреде лим към коя част на текста, абзаца или таблицата се отнася рамкирането и защриховането.
За страниците можем да рамкираме и с готови вградени графични изображения в преградката PAGE BORDER, ART
Рамката може да бъде заместена с TEXT BOX или таблица с 1 ред и 1 колона за да използваме предимството на независимото форматиране на всяка клетка, абзац.

ДЕКОРАТИВНА БУКВА

При форматирането на абзац може да се уголемим първия знак на абзац с диалоговия прозорец DROP САР меню FORMAT и от кутията се определя големината, разположението и шрифта. Първия ред на абзаца се подравнява по горния край на декоративния символ. Задава се дали под долния край на знака да има редове или те да се подравняват по 1 ред. Задава се и дистанцията до текста(POSITION, DISTANCE).

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Увеличава се активността чрез картинки, графики, чертежи. Вмъкват се чрез:
Меню INSERT, PICTURE галерия от картинки(CLIP ART).
Избира се векторното изображение на картинката(колкото и да се увеличава тя запазва качеството си. )чрез бутона INSERT. Изображението се държи като прозорец.
Копиране на част от графично изображение от отворен графичен файл в PAINT чрез стандартния COPY, PASTE механизъм. Цялото изображение от файл да се вмъкне с INSERT, FILE.

Възможносттите на лентата с инструменти DRAWING:

* Като вмъкване на готови прости изображения(AUTOSHAPES).
* Вмъкване на геометрични фигури, линии и стрелки(LINE, ARROW, RECTANGLE, OVAL).
* Избиране на обекти, маркиране на много обекти(стрелката SELECT OBJECT)
* Въртене на обектите в пространството(ROTATE).
* Наслагване на слоеве обекти един върху друг(DRAW, ORDER)
* Подравняване на обектите един спрямо друг(DRAW, ALIGN OR DISTRIBYTE)
* Тримерни ефекти върху букви, символи и фигури(3-D)
* Художествен текст(WORDART).
* Текстови кутии(карета-TEXT BOX).
* Групиране и обединяване на обекти(GROUP, UNGROUP от десния бутон върху маркираните обекти)за да се вършат действия върху всички едновременно.


Може да си създадем нов обект като използваме простите фигури, запълването им. Опреде ля се начина на препокриването им(ORDER) и накрая чрез GROUP обединяваме маркираните обекти в нов обект.

Възможносттите на лентата с инструменти PICTURE :

* Вмъкване на готова картинка(INSERT PICTURE)
* Превръщане на картинка в черно бяла, сива, воден знак(IMAGE CONTROL)
* Контрол на контраст и яркост(CONTRAST, BRIGTLINESS)
* Изрязване, поставяне рамка, запълване(CROP, SEMITRANSPARENT, LINE STYLE)
* Разполагане спрямо останалите обекти(WRAPPING)
* Параметри на форматирането на обекта(FORMAT OBJECT)
* Възстановяване старите параметри на обекта(RESET PICTURE)


Възможносттите на лентата с инструменти WORD ART:

* Вмъкване на художествен текст(INSERT WORD ART, GALLERY)
* Смяна на текста, промяна на обвивката на текст(EDIT TEXT, WORD ART SHAPE)
* Параметрите на обекта(FORMAT OBJECT)
* Ротация, еднакви букви, вертикално положение, разстояние между буквите. (FREE ROTATE, SAME, VERTICAL, AV )

ФОРМУЛИ
Чрез вграден редактор за формули FORMULA. EQUATION EDITORВЛОЖЕНИ КАРЕТА(TEXT BOX)

Това е текст или изображение заобиколени от рамка. Карето е средство за разполагане на различни обекти като част от текст, графика, рисунка на определено място в документ. Може да бъде поставено на произволно място в текста и да се избере и начина на разполагане на околния текст около карето. Промяна на размерите на карето преподрежда така текста че да го изпълни. Форматира се самостоятелно от околния текст.

Избира се INSERT, TEXT BOX (или иконата в лентата DRAWING) и избираме мястото там се появява каре, вкарваме обектите и после 2 пъти върху рамката на карето за да настроим параметрите му(десния бутон и FORMAT TEXT BOX).

Преградката WRAPPING и параметрите WRAPPING и WRAP са за начина на поставяне на каре то върху текста и околния текст се разполага около карето. DISTANCE е разстоянието на текста от вътрешните стени на каре.
В преградката TEXT BOX обратно между околния текст и външните стени.
В преградката COLOR AND LINES са параметри на рамката, цвят и защтриховане.
А от FORMAT, TEXT DIRECTION се определя начина на разположение на текста, коя стена да е хоризонтална горната или страничните.
За да може TEXT BOX да се постави върху текст, таблица, картинка трябва от WRAPPING да се избере поле NONEОФОРМЯНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦИ.

Оформяне на изгледа върху страница и подготовката му за отпечатване също е свързано с определено форматиране, което се извършва от резлични команди.

КОЛОНИ

Части от текста могат да се визуализират в повече от 1 колона чрез командата FORMAT, COLUMN. В PRESETS може да се избере някой стандартен вариант с 1, 2 и 3 колони или с 2 колони с по голяма лява(дясна) колона.

NUMBER OF COLUMN дава броя колони при повече от 4, а WITH, SPACING променят размери те на колоните и на разстоянието между тях. Като опцията EQUAL COLUMN WITH прави размерите на колоните равни и при промяна на размера на 1колона другата получава същия размер за сметка на разстоянието между колоните. При изключена горна опция увеличаването на размера на 1 колона води до намаляване на размера на 2 колона, а разстоянието между тях е постоянно. Когато 2 колона достигне минимума си започва да се намалява и разстоянието между тях. Опцията LINE BITWEEN изчертава линия между колоните.

Могат да се заместят с Таблица с необходимия брой колони.

НОМЕРАЦИЯ НА СТРАНИЦИТЕ

Може да се поиска номериране на страниците с указване къде да се отпечата поредния номер и вида на номерацията от INSERT, PAGE NUMBERS. Като POSITION определя положението на номерацията от горе или долу(TOP, BOTTОM).
ALIGHMENT определя подравняването спрямо страницата. Има и вътрешно и външно подравняване за листове(INSIDE, OUTSIDE).

Прозореца FORMAT определя вида на номерацията в падащия списък NUMBER FORMAT.
Меню START AT показва от коя страница да започне номерацията. Може и да се включат раздели телни символи в номерацията чрез INCLUDE CHAPTER. SHOW 1 PAGE показва номерация и на 1 страница.

ПОСТОЯННИ ЗАГЛАВИЯ

Допуска се появата на специални текстове или графики, които да се появяват в начало то(HEADER) или в края(FOOTER) на всяка страница.
Избираме меню VIEW, HEADER AND FOOTER. Появява се ивица от която можем да вмъкваме заглавия номер на страница, дата и време, думи от AUTO TEXT и да преминаваме между заглавията на всяка страница.

БЕЛЕЖКИ

Става с INSERT, FOOTNOTE като бележките се номерират автоматично. Бележките под черта започват със специален символ зададен от вас. Бележки могат да се задават и към точно определен текст или част от документа. Тогава при посочване на символа и се показва каре със скритата бележка(BENEATH TEXT).

ОРИЕНТАЦИЯ НА ТЕКСТ В СТРАНИЦА

Разполагането на текста върху листа за печат изисква да се определят размерите и ориентацията на страницата в FILE, PAGE SETUP. Има 4 групи преградки в диалоговата кутия:
MARGINS определя размера на празните полета между края на листа и печатните страни ци(TOP, BOTTOM, LEFT RIGHT), положението на постоянните заглавия и дали страницата е огледална като 2 страни на на лист (MIRROR).

Колкото по-малки са граничните празни полета от 4 страни на страницата толкова повече текст ще се побере на 1 страница. Така общия брой страници на който ще се отпечати документа ще намалеят. Колкото по-малък е размера на шрифта толкова по-малко страници са нужни.

PAGE SISE дава размера на листа за принтера и ориентацията на страницата в листа(хоризонтално или вертикално като променя ширина и дължина на стандартните формати.
PAGE SOURCE показва начина на подаване на първата и останалите страници и източника на хартията като автоматично подаване или не.
LAYOUT показва откъде да стартира отпечатването кога да отпечатва заглавия и номера ция и накрая прави вертикално подравняване на страницата в листа по върхът, центри рано и центрирано за сметка на съдържанието в страница(става по малко).

ОТПЕЧАТВАНЕ

Преди отпечатване трябва да се провери как ще изглежда страницата върху листа чрез PRINT PREVIEW и да се направят промени ако е необходимо.

Ако натиснем иконата PRINT ще стане отпечатване с подразбиращи се параметри.
С FILE, PRINT ги променяме като в PRINT WHAT посочваме зоната за отпечатване.

В PAGE RANGE посочваме кои страници да отпечатаме (всички, текущата, посочените с цифра или част от документ, all, current, page, selection ).
COPIES дава броя копия от всяка страница и реда на отпечатване (COLLATE първо печати всички копия на 1 страница после копията на следващата).
PROPERTIES са свойства на принтера. Може да се зададе качеството на принтиране в DEVICE OPTION като DRAFT е ниско качество и се ползва за проба. Задават се и интензитета на цвета между бялото и черното при отпечатване, формат, ориентация и източник на хартия за принтера.
PRINT TO FILE преобразува файла в принтерски готов за отпечатване от всеки компютър с принтер. OPTION задава допълнителни параметри като освен документа да отпечата и бележките, код, свойствата на документа.

СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ВГРАЖДАНЕ.

С INSERT, OBJECT може да се създаде обект с друго приложение или да се използва вече създаден такъв и след това да се вгради или свърже към текущия документ.
СВЪРЗВАНЕ означава, че обекта е свързан с източника файл на обекта и всяка промяна на източника води до промяна на обекта в документа. Така може да се променя само на 1 място, а промяната се отразява на всички места където е свързан в 1 или много документи. Става като се включи параметъра LINK TO FILE.
ВГРАЖДАНЕТО означава премахване на връзката с източника и ако искаме да го променим с 2 пъти върху обекта се отваря приложението което може да обработва този обект, но промените са само тук и не се отразяват във файла източник. Може обекта да се показва и като икона. С BROWSE намираме файла източник.

ЦИРКУЛЯРНИ ДОКУМЕНТИ


Обикновено трябва един и същи текст да се изпрати до много служители като в писмото до конкретния служител се поставят специфични стойности на някои от параметрите Може да се направи чрез образец и ръчно въвеждане на специфичните стойности.
Но може и да се създадат СЛЕТИ ДОКУМЕНТИ които изискват 2 отделни компонента.
Източника на данни се създава еднократно и се обновява когато се появи нов обект. Когато се налага се създава основен документ с исканото съдържание. Накрая основния документ се слива с източника на данни за да се получи слетия документ. Започваме със създаването на източник на данни. Това е проста таблица на проста база данни с записи. Те са последователност от именувани полета. Определяме какви полета ще има източника и какви ще бъдат имената им. От меню TOOLS, MAIL MERGE и от групата DATA SOURCE избираме бутона GET DATA, CREATE DATA SOURCE. Тук има примерен списък с имена на полета. Избираме тези от тях подходящи за случая и изтриваме останалите с REMOVE.
Ако няма подходящо пишем името в текстовата кутия отляво и с бутона ADD го прибавяме в списъка. OK съхранява празен източник с избрано име. За добавяне на запис избираме EDIT DATA SOURCE. След 1 въведен запис с бутона ADD NEW преминаваме към нов запис до попълване.
За създаване на основния документ избираме MAIL MERGE, MAIN DOCUMENT, CREATE. Въвеждаме и редактираме текста като на всяко място където искаме да бъде поставена данна от източника изписваме името и между << >> или го вмъкваме с INSERT MERGE FIELD. Когато текста е готов избираме 3 функция MERGE от MAIL MERGE като на местата на имената на полетата се появяват данните от 1 запис и можем да го съхраним и редактираме.

1 коментара:

Georgi Dimitrov каза...

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | ohranitelnisistemi.eu
Видеонаблюдение, видео камери, скрити камери, безжични камери, IP камери, IR камери, DVR, мини камери, нощни камери, камери за разпознаване на номера

Публикуване на коментар